Pixstats Social Media Analytics

Analytical data of Iza Poupou (@izapoupou) Pinterest profile

Iza Poupou Pinterest Profile Picture
Analytics of izapoupou's Pinterest Account
Full Name
Iza Poupou
User Name
izapoupou
Created At
10/21/2012
Followers / Following
12 - 4
Board Count
36
Pin Count
1103
Last Pin Like Time
1/16/2019
Last Pin Save Time
12/23/2018

Reach analytical data of Iza Poupou - @izapoupou Pinterest profile. Browse Pinterest shares of @izapoupou